Elucidating advanced guestbook 2 2

posted by | Leave a comment

I am ready to contribute for any of the techinical works in this website. Thanks Indeed, ఇట నస్పృశ్యత సంచరించుటకు దావేలేదు; విశ్వంభరా నటనంబున్‌ గబళించి గర్భమున విన్యస్తంబు గావించి, యు త్కటపుం బెబ్బులితోడ మేకఁ నొకప్రక్కన్‌జేర్చి జోకొట్టి యూ ఱట గల్పించు నభేదభావమును, ధర్మం బిందుఁగారాడెడిన్‌ వాకొనరాని గొప్ప ధనవంతుని నిద్దపుఁ బాలఱాతిగో రీకడఁ బారవేయఁబడి ప్రేలికలం బొరలాడు ప్రేత మే యాకటిచిచ్చునన్‌ గుమిలి, యార్చి, గతించిన పేదవాని దౌ నోకద!Manikanta Hyderabad, Telangana India - 11/18/16 MST శాయి గారూ , నాగభూషణ రావు గారూ, నమస్కారాలు. వానికై వగవఁ డొక్కండు; దాఁచదు కాటినేలయున్‌ venkata krishna hyderabad, telangana india - 10/19/16 MDT Remarkable website and people who born in Telugu land, in particular Konaseema and living in other places or countries. TELUGU BHASHA THEEYANIDI TELUGU MAATHA CHAKKANIDI TELUGU VAADU GOPPAVAADU TELUGU NEELA MAHIMAANVITHAMAINADI CHANDRA SEKHAR SARMA VIJAYAWADA, ANDHRA PRADESH INDIA - 09/26/16 MDT Thank you so much for providing all the itihasa , padya collection in one place. Look forward for completed versions of ANdhra Bharatam and Bhagavatam Divya Sumana Chaganti Hyderabad, Telangana India - 09/19/16 MDT తెలుగు సహిత్యాన్ని ఆధునిక పద్ధతుల్లొ పఠకులకు అందించలన్న మీ ప్రయత్నం అభినందించదగినది. ఈ వెబ్ సైట్ ప్రచుర్యం పొందటానికి నావంతుగా ప్రయత్నిస్తాను...If you are unable to publish the link, could you please let me know where can i get that information.I am really interested in learning and using saamethalu. Regards, Rao KV K Venkateswara Rao Bengaluru, Karnataka India - 05/30/16 MDT This is an excellent site for Telugu Language lovers.ఉడతాభక్తిగా మీ యజ్ఞంలో ఏదయినా నేను చేయగలిగినది ఉంటే - proof reading లాటిది - చెప్పండి. I am running in my age 71 Born in Amalapauram and living in Madras since 1949. P India - 09/28/16 MDT I SAW ANDHRABARATI WEBSITE AND IT IS VERY MUCH USEFUL FOR ALL TELUGU SPEAKING AND TELUGU PEOPLE ACROSS THE GLOBE. అయితే విధ్యర్దులందరూ ఇస్తపడే కధలు, కావ్యాలు కూడ పొందుపరిస్తె బాగుంటుందని నా అభిప్రయం... గిరి ప్రసాద్ శర్మ హైదరాబాద్ 9701609689 @ Founder President ప్రసాద్ శర్మ HYDERABAD , TELANGANA INDIA - 08/25/16 MDT Today I came to know about this site and I am happy about the content present herein. ఆత్మ మనుషులలో మాత్రమే కాదు జంతువులలో, మొక్కలలో కూడా ఉంటుందని నమ్ముతాం.I am a book collector and have @ 2000 books in which @ 200 RARE books in Telugu Language from 1869. Mantha Venkateswara Sharma Chennai, Tamilnadu India - 10/17/16 MDT WBV9dv This blog is definitely educating and besides informative. suba buba New York, NY USA - 10/10/16 MDT As I don't know Telugu typing, I am using English. VERY USEFUL, INTERESTING AND VALUABLE INFORMATION HAS BEEN GATHERED BY THE PEOPLE AND CREATORS OF THIS WEBSITE. S Anil Kumar SRIKAKULAM, ANDHRAPRADESH India - 09/05/16 MDT THERE IS A MISTAKE IN THE MEANING FOR ÉMPOWER' - THE MEANINGS OF SYNONYMS AND ANTONYMS FOR THE WORD ARE PRINTED VICE A VERSA, PLEASE RECTIFY. However, some of the content can also be provided as PDF files for others to download and go thru them leisurely. కానే క్రీస్టియానిటీ ప్రకారం సోల్ కేవలం మనుషులలోనే ఉంటుంది.

ఇంచుక సమయం వెచ్చించి ఈప్రయత్న సాఫల్యానికి మీ సూచనలు/అభిప్రాయాలు తెలియచేయండి. చాలా విలువైన, వెలకట్టలేని సమాచారం పొందుపర్చినందుకు ధన్యవాదములు. ఆన్లైన్లో వెతుకుతున్నా కొన్ని పద్యాలకు అర్థాలు దొరకటంలేదు. విక్రమ్ టెక్కలి, శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశం - 02/14/18 MST మీ కృషి అభినందనలు. If you are having copies of the same, pl let me know the cost and details. Also please try to provide Atharvana Vedam in TELUGU, because there is some important matter relating to LORD GAYATRI DEVI in the said book. bala secundarabad, telangana 1ndia - 10/02/17 MDT మీ అవిరళ కృషికి జోహార్లు కనసాగించండి డా. మీ వెబ్ సైటు ని మిగిలిన విషయాలలో మరింత పటిష్టం చేసిన తరువాత సినిమా విషయాలను జోడించవచ్చు. If any body comes forward to print kindly let us know. Bijibilla Rama Rao Hyderabad, telangana India - 07/20/17 MDT ఆంధ్ర భారతి వెబ్ వ్యవ స్థాపకులకు ముందుగ అభివందనములు.Prasad Reddy Los Angeles, CA USA - 08/29/17 MDT Please check Narayana Shatakam uploaded in this link; This is NOT correct Narayana shatakam as per my knowledge Ar Aya Na/Please check and upload correct one నారాయణ శతకము -- బమ్మెర పోతన నమామి నారాయణ పాద పంకజే వదామి నారాయణ నమ నిర్మలం భజామి నారాయణ తత్వమవ్యయం కరోమి నారాయణ పూజనం సదా ఆలోక్య సర్వశాస్త్రాణి విచార్య చ పునః పునః ! Subbarayudu Bangalore, - 07/31/17 MDT We have the Spritual and Devotional songs Book written by my spouse Smt. please let us know the status of further contribution. vidyasagar KORNEPATI VIDYASAGAR GUNTUR, ANDHRAPRADESH INDIA - 06/26/17 MDT Arya, Accidentally came to this site, searching Panchatatram for my daughter. I know takes a 'Bhagiratha Prayatnam' for such a feat. I found many things which I was learned in my child days. Satyanarayana Reddy Hyderabad, TELANGANA India - 05/11/17 MDT Sirs, A great job done by you, in the current situation of new generations there is very very less knowledge of Telugu language is been given to them.And now I repent missing this site these many days. Many times I used to think those days may not come. I hope the future netizens will definitely like your efforts.I have been looking for Padya Ganam scripts for some time but cant find them. We have some wonderful Padya ganams like Sri Krishna Rayabaram; Gayopakyanam; Harischandra etc.Request you to post those scripts or least post pointers to where one may find them. Murali Mohan Visakhapatnam, Andhra Pradesh India - 05/26/16 MDT తేది : 14 మే 2016 సంపాదకుల వారికీ, మహాశయా ! 'హరికథా పితామహ' శ్రీమదజ్జాడ ఆదిభట్ల నారాయణదాసుగారి జయంతి, తిధుల మరియు తేది ప్రకారం, 31-ఆగష్టు-2016 అయినది.

Leave a Reply

  1. Seks date gratis 12-Feb-2017 11:35

    Complete Dating Script Codecanyon 12494116 Download Free Match Me v3.1 PHP Scripts.

  2. Free video chat rooms with horney naked women 22-Apr-2017 04:36

    MDT-with-a-smooth landing in California and immediately faced a new role as Exhibit A in the spac^rogram's ground-level struggle to expand human space activity. President Bush a week ago vetoed Dcmocralic-spon.sorcd legislation to limit campaign spending and do "awjy^ili^trmoneyrwhiclrcritics— call a loophole in federal law. Dear Friends: Senator Russ Newcomb is known by most people as a successful surgeon and legislator, but wc know that he has an agricultural background as well. On.llic.board o Ctrustces J'or School District 411, 1 would like to ask everyone to please support the bond issue on May 19. This proposal will provide additional classroom space at' the high sclfool. Wc cannot emphasize enough the fact that this is a "no frills” approach to addressing the educational needs of this district.

  3. Chat sex on line egypt 31-Oct-2017 04:45

    Clearing data from the app will not remove your account from the app or any of your account information, but it will reset your notification and sync settings to their default settings.

Web cam live sex chat uk