Intimidating translation

posted by | Leave a comment

See COM(2005) 313 final, footnote 1, which states that ‘each Member State shall take the necessary measures to ensure that the intentional acts referred to nine expressly specified offences, as defined under national law, which given their nature and context, may seriously damage a country or an international organisation where committed with the aim of seriously intimidating a population, unduly compelling a Government or international organisation to perform or abstain from performing an act, or seriously destabilising or destroying the fundamental political, constitutional, economic or social structures of a country or an international organisation, shall be deemed terrorist offences. COM(2005) 313 final 1 išnašą, kurioje nurodyta, kad „kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tyčinės veikos, siejamos su devyniais aiškiai nurodytais pažeidimais, kaip jos apibrėžiamos nacionalinėje teisėje, kurios, atsižvelgiant į jų pobūdį ar aplinkybes, gali padaryti didelės žalos šaliai ar tarptautinei organizacijai tais atvejais, kai jomis siekiama rimtai įbauginti gyventojus arba neleistinai priversti vyriausybę ar tarptautinę organizaciją atlikti kokį veiksmą arba susilaikyti nuo veiksmo, arba rimtai destabilizuoti ar sunaikinti pagrindinius politinius, konstitucinius, ekonominius ar socialinius šalies darinius ar tarptautinę organizaciją, būtų laikomos teroristiniais nusikaltimais.‘Sexual harassment’ means conduct relating to sex which is unwanted by the person to whom it is directed and which has the purpose or effect of offending that person or creating an intimidating, hostile, offensive or disturbing environment.intimidating, compelling, or coercing a government or international organisation to act or abstain from acting; or (iii) seriously destabilising or destroying the fundamental political, constitutional, economic, or social structures of a country or an international organisation įbauginti, priversti Vyriausybę ar tarptautinę organizaciją veikti arba neveikti arba daryti joms spaudimą; arba iii) rimtai destabilizuoti ar sunaikinti pagrindines politines, konstitucines, ekonomines ar socialines šalies ar tarptautinės organizacijos struktūras Encourages the Azerbaijani authorities to allow peaceful demonstrations to take place in relevant locations and urges them to refrain from intimidating the organisers by detaining them and charging them with criminal and other offences; regrets that some youth activists have been expelled from Baku State University after missing examinations while in police custody linked to their political activities ragina Azerbaidžano valdžios institucijas leisti taikioms demonstracijoms vykti atitinkamose vietose ir ragina jas susilaikyti nuo organizatorių bauginimo juos sulaikyti ir apkaltinti baudžiamaisiais ir kitokiais nusikaltimais; apgailestauja, kad kai kurie jaunimo aktyvistai buvo išmesti iš Baku valstybinis universiteto dėl nedalyvavimo egzaminuose, nes jie buvo laikomi policijos areštinėse dėl jų politinės veiklos 'harassment': where unwanted conduct related to the sex of a person occurs with the purpose or effect of violating the dignity of that person, and of creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kuriuo dėl asmens lyties siekiama įžeisti arba įžeidžiamas žmogaus orumas ir siekiama sukurti bauginamą, priešišką, menkinamą, žeminamą ar užgaulią aplinką arba tokia aplinka sukuriama C.whereas sexual violence appears to be being used as a way of intimidating and degrading women, including in refugee camps, and whereas the power vacuum that has emerged can lead to deterioration of the rights of women and girls C.des opposants, la discrimination à l'encontre des minorités, les arrestations, la torture et toutes les autres atteintes aux droits de l'homme qui ont été établies nous laissent craindre le pire pour ce qui viendra après le régime de Moubarak.Women and girls are particularly targeted by the use of sexual violence, including as a tactic of war to humiliate, dominate, instill fear in, disperse and/or forcibly relocate civilian members of a community or ethnic group.

Pasiūlyme draudžiamas priekabiavimas, kuris yra diskriminacijos forma, apibūdinamas kaip nepageidaujamas elgesys, kuriuo „įžeidžiamas asmens orumas ir sukuriama arba siekiama sukurti bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka“.

kadangi panašu, kad seksualinis smurtas naudojamas siekiant įbauginti ir pažeminti moteris, taip pat pabėgėlių stovyklose, kadangi dėl susidariusio valdžios vakuumo gali pablogėti moterų ir mergaičių teisių padėtis The EDPS considers that more precision is needed in relation to the notions of ‘intimidating, compelling and coercing’, as well as the ‘fundamental political, constitutional, economic, or (especially) social structures of a country or an international organisation’.

EDAPP mano, kad reikia daugiau tikslumo apibrėžiant sąvokas „įbauginimas, privertimas arba spaudimo darymas“, taip pat „pagrindinės politinės, konstitucinės, ekonominės arba (ypač) socialinės struktūros arba tarptautinė organizacija“.

English - Bulgarian English - Bosnian English - Czech English - Danish English - Greek English - Esperanto English - Spanish English - Finnish English - Croatian English - Hungarian English - Icelandic English - Italian English - Latin English - Dutch English - Norwegian English - Polish English - Portuguese English - Russian English - Slovak English - Albanian English - Serbian English - Swedish English - Turkish Feel free to link to this translation! s=intimidating Hint: Double-click next to phrase to retranslate — To translate another word just start typing!

Search time: 0.004 sec Do you know English-French translations not listed in this dictionary? Before you submit, please have a look at the guidelines.

Leave a Reply

Web cam live sex chat uk